×

Ostrzeżenie

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_tags, Nie znaleziono komponentu..

Prezes Marian Ilnicki

prezes marian ilnicki2

Pan Marian Ilnicki od najmłodszych lat związany jest z rolnictwem, spółdzielczością oraz z ziemią szczecińską. Urodził się 15 lipca 1931 roku w Komarnikach w województwie lwowskim; po przyłączeniu ziemi lwowskiej do Związku Radzieckiego przeniósł się wraz z rodzicami w 1945r. na Pomorze Zachodnie, do Rzeplina. Tu najpierw pracował w gospodarstwie rodziców, niedługo zaś potem rozpoczął swą wielką życiową przygodę ze spółdzielczością.

Po odbyciu służby wojskowej został w 1956 roku skierowany do pracy w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Witkowie - i odtąd na ponad pół wieku związał się z tym miejscem na dobre i na złe. Związek ten jest tak silny, że można bez żadnej przesady powiedzieć, że zarazem biografia Pana Mariana Ilnickiego jest historią Spółdzielni Witkowo, jak i dzieje Spółdzielni Witkowo układają się na historię życia i pracy jej Prezesa.

Ów rok 1956, rok, w którym splotły się ze sobą losy Pana Mariana Ilnickiego i Spółdzielni, to moment w dziejach Witkowa szczególny, a nawet - przełomowy. Albowiem lata 1956-58 to okres, w którym zaistniała realna groźba rozpadu Witkowskiej spółdzielni. To właśnie Pan Marian Ilnicki był osobą, dzięki której niebezpieczeństwo to zostało zażegnane. Wtedy też właśnie zaczęła się realizować wielka wizja rozwoju Spółdzielni, rozwoju, który doprowadził ostatecznie, po półwieczu, do jej dzisiejszego rozkwitu.

Spółdzielnia Witkowo powstała jako jedna z pierwszych na Pomorzu. Została zarejestrowana w sądzie w lutym 1950 roku, jednakże jej historia jest jeszcze wcześniejsza i sięga lat 1948-1949. Wtedy to do Witkowa zjeżdżać zaczęli młodzi ludzie, pochodzący głównie z Rzeszowszczyzny, Kielecczyzny i innych wschodnich regionów Polski, zachęceni do osiedlenia się na Ziemiach Odzyskanych przez Związek Młodzieży Polskiej. Młodzieży tej, bardzo biednej, wiele naobiecywano, jednakże po przyjeździe musiała się ona zmierzyć z twardym wymogiem nowej rzeczywistości: morderczą pracą od świtu do nocy. Tworzona przez nich Spółdzielnia powstała w szczerym polu, na ugorach porośniętych chwastami.

Początkowo nie było żadnych zabudowań, a młodzi spółdzielcy mieszkali kątem u miejscowych rolników, dopóty, dopóki nie wybudowali sobie własnych domów. W połowie lat 50-tych spółdzielnia gospodarowała na 600 ha zaniedbanych gruntów i zrzeszała 19 członków. Jej cały majątek stanowiło 6 koni i kilka kosiarek, natomiast osiągane plony wynosiły w przypadku zbóż ok. 12 q/ha, a w przypadku roślin okopowych 100-150 q/ha. Obciążona była przy tym długami, których nie było czym spłacić, a bank odmawiał kredytowania. Spółdzielcy za swą pracę nie otrzymywali pieniędzy, lecz niewielkie świadczenia w naturze.

W roku 1957 spółdzielcy - wśród których znajdował się już Pan Marian Ilnicki - przeżyli ciężkie chwile. Wtedy to w okolicy rozwiązało się wiele spółdzielni produkcyjnych. Również w Witkowie zorganizowała się grupa, która dążyła do rozbicia Spółdzielni. Tym likwidatorskim zamierzeniom sprzeciwiła się grupka spółdzielców, pragnących ocalić dzieło własnej ciężkiej pracy przed zniszczeniem. Na jej czele stanął młody, pełen energii i pasji, zdeterminowany, by uratować Spółdzielnię - Marian Ilnicki.

On nie tylko pogodził wszystkich zwaśnionych, ale także przekonał do sensu wspólnej pracy i umacniania spółdzielni.

Ludzie mu zaufali. Spółdzielnię udało się uratować i w 1958 roku Pan Marian Ilnicki został przez Witkowskich spółdzielców wybrany na Prezesa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej.

W tymże samym roku Spółdzielnia otrzymała kredyt, dzięki któremu możliwa się stała rozbudowa infrastruktury budowlanej. Zapoczątkowany został proces stałego - nieprzerwanego odtąd i trwającego do dziś - rozwoju Spółdzielni.

Przez kolejne lata Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni a później Zebranie Przedstawicieli powierzało Panu Marianowi Ilnickiemu w tajnym głosowaniu funkcję Prezesa Zarządu. Półwiecze to było okresem dynamicznego rozwoju Spółdzielni: od niewielkiego zakładu gospodarującego w sposób tradycyjny - do wielkiego, nowoczesnego przedsiębiorstwa, należącego do ścisłej czołówki polskich przedsiębiorstw rolnych. Ten imponujący postęp, jaki dokonał się pod kierownictwem Pana Mariana Ilnickiego, jest najlepszą miarą jego menedżerskiej osobowości, pasji i talentu. Jest także świadectwem realizowania się jego wizji Spółdzielni kwitnącej i dostatniej, dowodem na to, iż marzenia potrafią się spełniać. Warto więc choćby w skrócie przypomnieć najważniejsze etapy rozwoju Spółdzielni pod rządami jej Prezesa.

Lata 60-te to okres systematycznej rozbudowy infrastruktury i zwiększania produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. Lepsza agrotechnika, wyższe nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin spowodowały, iż plony zbóż wzrosły do poziomu 32 q/ha. Przede wszystkim jednak - rozpoczęło się wówczas stałe zwiększanie uprawianego areału na drodze przejmowania coraz to nowych gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi i zakupu od rolników indywidualnych.

Proces zwiększania obszaru gruntów kontynuowany był w latach 70-tych. Już na ich początku, w roku 1970, nastąpiło przyłączenie do Spółdzielni Witkowo Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Krępcewie. W okresie tym Witkowo gospodarowało już na obszarze 2200 ha użytków rolnych, a plony zbóż sięgały ponad 40 q/ha. Pobudowano duże, nowoczesne obiekty, w których hodowanych było 900 sztuk bydła (w tym 180 krów) oraz 3000 owiec. Dokonano zakupu kombajnów, ciągników oraz innego sprzętu zmechanizowanego - w ich efekcie Spółdzielnia posiadała na początku lat 70-tych 50 ciągników i 7 własnych kombajnów „Bizon”.

W pierwszej połowie lat 70-tych prezes Marian Ilnicki otwiera się także na inne obszary produkcji roślinnej. Na bazie przejętego gospodarstwa pomocniczego Technikum Rolniczego w Stargardzie utworzony został Zakład Ogrodniczo-Sadowniczy, a w 1973 roku na przejętych z Państwowego Funduszu Ziemi gruntach założono 100 hektarowy sad, oraz wprowadzono uprawę warzyw gruntowych na pow. ok. 100 ha.

Ważnym momentem w dziejach spółdzielni stał się rok 1976, kiedy to z inicjatywy Prezesa Mariana Ilnickiego nastąpiła - poprzedzona dyskusjami i uzgodnieniami zarządów, samorządów i członków - fuzja trzech Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych: w Witkowie, Przewłokach i Reńsku. W jej efekcie powstał Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Witkowo, gospodarujący na areale 5000 ha (z czego 3400 stanowiły grunty orne) i skupiający 518 członków. Na prezesa nowopowstałego Kombinatu, wolą Zebrania Przedstawicieli, wybrany został w głosowaniu tajnym Pan Marian Ilnicki.

Druga połowa lat 70-tych to okres dynamicznegoindywidualnych. rozwoju Spółdzielni. Plony zbóż osiągają poziom 45 q/ha, rzepaku - 26 q/ha,, buraków cukrowych - 325 q/ha, a wydajność siana z łąk osiąga rekordowy na ów czas poziom 100 q/ha.

W hodowli bydła następuje zwiększenie pogłowia z 1450 szt. w roku 1976 do stanu 4600 szt. w roku 1978, przy czym liczba krów wzrasta ze 180 szt. w roku 1976 do stanu 1120 szt. dwa lata później. Na wniosek Prezesa powstaje zakład remontowo-budowlany, zatrudniający na początku 65 osób, a pod koniec lat siedemdzisiątych - 180 osób.. Niskooprocentowane kredyty na inwestycje umożliwiają żywiołowy rozwój budownictwa.

I tak:

 • oddana zostaje ferma bydła w Radziszewie na 2000 szt. (w tym obora na 600 szt.) oraz ferma bydła w Reńsku na 540 szt. (w tym obora na 240 szt);
 • uruchomiona zostaje ferma owiec w Bralęcinie na 10 tys. szt;
 • oddane zostały brojlernie w Witkowie i Przewłokach na łączną liczbę 5 mln. szt. drobiu;
 • w Stargardzie powstała nowa szklarnia oraz tunele foliowe pod uprawę warzyw.

Zawirowania polityczno - gospodarcze na początku lat 80-tych nie wpłynęły negatywnie na rozwój Spółdzielni. Dzięki determinacji i zdolnościom negocjacyjnym Prezesa Mariana Ilnickiego udało się przeprowadzić ją przez okres zamętu w stanie nienaruszonym, a nawet - niedługo potem - rozbudować ją o kolejne zakłady.

W 1984 roku Witkowski Kombinat przejmuje Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Tychowie oraz grunty Spółdzielni Kółek Rolniczych w Poczerninie, w efekcie czego łączna powierzchnia uprawianych areałów wzrasta do 7500 ha. W połowie lat 80-tych uzyskiwane plony zbóż osiągają poziom 47 q/ha. Pogłowie bydła osiąga stan 5000 szt. (w tym 1800 krów), owiec - 10 000 szt., trzody chlewnej - 5000 szt., kur niosek - 160 000 szt., a roczna produkcja brojlerów osiąga poziom 4,5 mln. szt.

W drugiej połowie lat 80-tych Spółdzielnia stale rozbudowuje infrastrukturę i rozszerza zakres działalności. Wybudowano wówczas nowe wielorodzinne domy mieszkalne w Witkowie, Reńsku i Przewłokach, oraz w Bralęcinie i Morzycy Powstały także nowe inwestycje, takie jak wybudowana kosztem 100 mld. starych złotych nowoczesna przetwórnia mięsna.

Rozbudowie ulega park maszynowy i działy produkcji rolnej. Następuje także uruchomienie i rozwój placówek handlowych na terenie Stargardu Szczecińskiego.

Początek lat 90-tych był czasem wyjątkowo niesprzyjającym dla polskich spółdzielców. W efekcie zmian ustrojowych i reform ekonomicznych spółdzielnie rolnicze potraktowane zostały jako zakłady państwowe - i wiele z nich stanęło w obliczu upadłości. Jednakże dzięki determinacji, dalekowzroczności i zapobiegliwości Prezesa Mariana Ilnickiego Spółdzielni udało się przejść cało przez ów okres żywiołowych zmian i zagrożeń. Dzięki przezornie zgromadzonym wcześniej na lokatach bankowych środkom możliwa się stała spłata zaciągniętych wcześniej kredytów i zachowanie płynności finansowej. Co więcej, na początku lat 90-tych Spółdzielnia pod przywództwem Prezesa nie tylko przetrwała, ale impet rozwojowy Spółdzielni nie uległ wyhamowaniu. Trwały nowe inwestycje, powiększał się areał gruntów, przybywało członków, wzrastały plony i wydajności produkcji zwierzęcej, rozwijała się sieć sprzedaży.

W efekcie - już jako Spółdzielcza Agrofirma Witkowo osiągnęła pozycję czołowego polskiego przedsiębiorstwa branży rolniczej.

W 1993 roku Spółdzielnia przejęła w dzierżawę od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencji Nieruchomości Rolnych) trzy upadające gospodarstwa: w Rzeplinie, Krępcewie i Strzyżnie, o łącznej powierzchni areału 3614 ha. W momencie przejęcia grunty te były ogromnie zaniedbane: 95% powierzchni było zaperzone, a plony zbóż wynosiły zaledwie 15-18 q/ha, rzepaku natomiast - 8 q/ha. Już po trzech latach produkcja we wszystkich nowych zakładach została podwojona. Zatrudnienie znalazło w nich 220 osób - pracowników byłych PGR-ów, którzy stali się współwłaścicielami majątku spółdzielni. Przejęte stare i zdewastowane obiekty inwentarskie zostały gruntownie przebudowane oraz zmodernizowane. W roku 1997 gospodarstwo Strzyżno o areale 800 ha zostało wykupione na własność.

W drugiej połowie lat 90-tych zainwestowano w rozwój Spółdzielni 43 mln. zł. Wśród wielu osiągnięć tego okresu na wymienienie zasługują:

 • wykupienie w r. 1997 Zakładu Utylizacyjnego Mirosławiec;
 • wybudowanie chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Witkowie;
 • przeprowadzenie budowy sieci gazu ziemnego do mieszkań spółdzielców oraz zakładów rolnych w Witkowie i Przewłokach;
 • podjęcie uchwały o sprzedaży dla członków Spółdzielni 446 mieszkań.

2001-2010 to czas nowych wyzwań, związanych między innymi z faktem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i włączenia polskiego rolnictwa w zintegrowany system europejskeigo rynku rolnego. Również i w tym przypadku Prezesowi udało się wyzwaniom tym podołać - i wykorzystać powstające nowe możliwości dla potrzeb dalszego rozwoju Spółdzielni.

Są to lata dalszego inwestowania w rozwój Spółdzielni, a mianowicie:

 • wybudowana zostaje i oddana do użytkowania sortownia i pakownia jaj z oznakowaniem jaj,
 • oddano do użytku przebudowaną i dostosowaną do wymogów unijnych ubojnię zwierząt,
 • wybudowane zostają magazyny zbóż na 50 tys.ton i suszarnie o wydajności dobowej 2 tys ton ziarna oraz mieszalnia pasz,
 • wykupiono nieruchomości po byłych PGR,
 • zakupiono i w części wydzierżawiono ZR Przywodzie, gm. Przelewice,
 • prowadzi się dalszą modernizację obiektów inwentarskich i dostosowuje się je do wymogów unijnych,
 • dokonano zakupu 6 ras bydła mięsnego oraz rasy bydła mlecznego,
 • przeprowadzono modernizację II etapu przebudowy przetwórni części drobiowej,
 • budowa tłoczni oleju.

Wartość środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2001-2010 wyniosła 180 mln zł.

O sukcesach spółdzielni można jeszcze dużo mówić. Rzeczywistość przerosła marzenia; młodzieńcze marzenia wybranego przed pięćdziesięcioma laty prezesa, któremu Zebranie Przedstawicieli powierza tę funkcję w głosowaniu tajnym do chwili obecnej, spełniają się, i ciągle poddawane są innowacjom.

Poprzez podejmowanie działań innowacyjnych prezes Marian Ilnicki przekształcił Witkowo w ważny ośrodek propagowania nowoczesnych osiągnięć w technologii produkcji rolniczej oraz postępowych i efektywnych metod organizacji produkcji i zarządzania przedsiębiorstwem spółdzielczym.

Z doświadczeń Witkowa korzystają nie tylko naukowcy i studenci ze Szczecina, lecz również z innych uczelni polskich i zagranicznych.

W Witkowie organizowane są również międzynarodowe konferencje naukowe. Spółdzielnię odwiedzają specjalistyczne wycieczki naukowców, polityków, spółdzielców rolników i studentów ze wschodu jak i z zachodu.

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo stała się również ośrodkiem szkoleniowym dla kadry kierowniczej spółdzielni produkcyjnych z całego kraju.

Pan prezes Marian Ilnicki wykazał nieprzeciętne zdolności organizatorskie i kierownicze w rozwoju ekonomiczno-gospodarczym Spółdzielni. Pod jego kierownictwem osiągnięto poważny i wszechstronny postęp w rozwoju Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo. Dzięki jego pasji, spokojnemu uporowi i konsekwencji w działaniu mogliśmy obchodzić jubileusz 60-lecia spółdzielni , (w 2000r. z okazji 50- lecia firmy gościliśmy, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego, a w latach 2001-2006 ministrów rolnictwa Rzeczypospolitej Polskiej).

Prezes Marian Ilnicki oprócz wytężonej pracy znajdował i nadal znajduje czas na działalność społeczną. W początkowych latach pełnił szereg funkcji w różnych organizacjach i związkach, był m.in członkiem Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, radnym gminy, członkiem Rady Spółdzielczej, przewodniczącym Rady Wojewódzkiej Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, członkiem Krajowego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Był także członkiem Krajowej Rady Doradczej w Sejmie, radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i wiceprzewodniczącym komisji sejmiku ds. rolnictwa.

Jest także współzałożycielem Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

W uznaniu wybitnych zasług Prezes Marian Ilnicki w lipcu 2000r. w Pałacu Prezydenckim został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Ponadto prezesa Ilnickiego odznaczono:

 • Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
 • Złotym Krzyżem Zasługi,
 • Srebrnym Krzyżem Zasługi,

i wieloma innymi medalami i odznaczeniami okolicznościowymi. m.in.:

 • Wybitny Agroprzedsiębiorca Roku 2008 - Buława Hetmańska ,
 • Laureat XV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu “Rolnik - Farmer Roku” 2009
 • Agroprzedsiębiorca Wszechczasów RP 2010 uhonorowany Buławą Nestora Przedsiębiorczości
 • W 1984r. został wpisany do Księgi „Zasłużony Ziemi Szczecińskiej”
 • w 2013 r. Statuetka Złotego Hipolita i nadanie Godności Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej

Prezes Marian Ilnicki lubi konfrontować wyniki swojej spółdzielni z najlepszymi osiągnięciami w skali kraju. Stąd uczestnictwa w najbardziej prestiżowych krajowych i regionalnych wystawach i konkursach. Spółdzielnia posiada odznaczenia:

 • Order Sztandaru Pracy II i I klasy,
 • Puchar Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia hodowlane,
 • Nagroda Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za osiągnięcia w hodowli zwierząt,
 • Dyplom Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w konkursie „Produkty najwyższej jakości”,
 • Nominacja do nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Tytuł „Polski Producent Żywności 1999”,
 • Liczne championaty i wicechampionaty w bydle mięsnym i mlecznym na wystawach krajowych do roku 2010,
 • Kapelusz Merkurego 2000 w XVI edycji POLAGRA,
 • I miejsce za wyniki osiągnięte w 2001 r w rankingu 100 Najlepszych Pomorza Zachodniego
 • MLEKO EXPO 2013 - Puchar  za wybitne osiągnięcia w hodowli bydła mlecznego i ogromne zasługi na rzecz spółdzielczości mleczarskiej 

i szereg innych wyróżnień i dyplomów uzyskiwanych na wystawach hodowlanych i konkursach.

26 stycznia 2012 r. na SGGW w Warszawie Prezes Marian Ilnicki jako Laureat  Nagrody ABK im. A. Warchoła został uhonorowany Buławą Hetmańską i specjalnym dyplomem przez przewodniczącego Rady Stowarzyszenia AgroBiznesKlub Romana Jagielińskiego i wiceprezesa Zarządu Leona Wawreniuka. Nagroda jest wyróżnieniem honorowym, nadawanym biznesmenom, działaczom gospodarczym i publicznym oraz instytucjom. Jest podkreśleniem roli, jaką w polskiej gospodarce odgrywają wizjonerzy biznesu - ludzie dynamiczni w czynach oraz niekonwecjonalni i skuteczni w działaniu.

 

Dzięki inicjatywie Prezesa Mariana Ilnickiego Spółdzielcza Agrofirma Witkowo jest nowoczesnym gospodarstwem rolno-spożywczym, doskonali swoją technologię produkcji oraz wprowadza nowoczesne urządzenia techniczne, nowoczesne systemy zarządzania dużym gospodarstwem rolnym.

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

praca animacja

banerek wolowina kulinarna v02

Sprawdź Promocje!

  Obowiązuje w dnia 01.04.2020 r.

Kurczak św.  4,99 zł/kg
 Filet św. 12,99  zł/kg
 Porcja ros.  1,99  zł/kg
     

 

 

 

 

rok-zal-module

Polub nas na Facebook'u